Image


แนวคิด

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในบริบทการสร้างและเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ที่บูรณาการอุดมการณ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สานต่อเจตนารมณ์การก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย สร้างหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนหยัดได้อย่างสมเกียรติและภาคภูมิ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

1. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของความเป็นสงขลานครินทร์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเคียงข้างชุมชน สังคมภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

2. เพื่อยกย่องและเป็นการสำนึกถึงผู้มีพระคุณ และผู้มีอุปการคุณใน บทบาทของผู้ก่อตั้ง ผู้อนุเคราะห์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย และ ปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่/อ้างอิง/สืบค้น ถึงประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ของประชาคมและสังคมภาคใต้

1. เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท

2. เป็นพื้นที่เทอดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “สงขลานครินทร์” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย

3. เป็นหอประวัติที่ประมวลบันทึกแห่งเกียรติยศ ถ่ายทอดความรู้สึก และประทับใจ ในช่วงกาลวาระต่างๆ ที่เป็นรากฐานสำคัญสู่การเชิดชูเกียรติคุณของความเป็นสงขลานครินทร์ในปัจจุบัน

4. สร้างสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษที่มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยเกิดความเป็นปึกแผ่น และบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรอันทรงคุณค่า เป็นมรดกให้กับคนรุ่นต่อไป

5. เป็นสารสนเทศแห่งอดีต ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเจตนารมณ์และปณิธานการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ร่องรอยของการฝ่าฟัน หยาดเหงื่อ และความทุ่มเทในการดำเนินงานในบริบทของอุดมศึกษาให้ยืนหยัดอย่างสมภาคภูมิในภูมิภาคนี้

6. เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการเฉพาะกิจ และมีการจัดเสวนา รวมทั้งบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

7. เป็นแหล่งใช้สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

เครือข่ายหอประวัติ

♦️ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
♦️ หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ
♦️ หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
♦️ หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
♦️ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
♦️ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
♦️ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
♦️ หอประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
♦️ มิวเซียมไทยแลนด์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน