วัตถุประสงค์

1.    เป็นแหล่งเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่มีคุณูปการต่อสังคมไทย เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
2   . เป็นพื้นที่เทอดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “สงขลานครินทร์” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย
3.    เป็นหอประวัติที่ประมวลบันทึกแห่งเกียรติยศ ถ่ายทอดความรู้สึก และประทับใจ ในช่วงกาลวาระต่างๆ ที่เป็นรากฐานสำคัญสู่การเชิดชูเกียรติคุณของความเป็นสงขลานครินทร์ในปัจจุบัน
4.    สร้างสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษที่มีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้มหาวิทยาลัยเกิดความเป็นปึกแผ่น และบ่มเพาะวัฒนธรรมองค์กรอันทรงคุณค่า เป็นมรดกให้กับคนรุ่นต่อไป
5.    เป็นสารสนเทศแห่งอดีต ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากเจตนารมณ์และปณิธานการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ร่องรอยของการฝ่าฟัน หยาดเหงื่อ และความทุ่มเทในการดำเนินงานในบริบทของอุดมศึกษาให้ยืนหยัดอย่างสมภาคภูมิในภูมิภาคนี้
6.    เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน นิทรรศการเฉพาะกิจ และมีการจัดเสวนา รวมทั้งบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษา อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
7.    เป็นแหล่งใช้สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ติดต่อเรา

หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

♦️ ติดต่อสำนักงาน
โทรศัพท์ 0-7428-2990
โทรสาร 0-7428-2999

♦️ ติดต่อเข้าชมนิทรรศการถาวร
โทรศัพท์ 0-7428-2993

♦️ แผนที่

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน